ACTIVITIES

Activity

Activity and News


เหตุผลที่ต้องเลือกใช้บริการบรรจุและส่งสินค้ากับ PCT Business

PCT Business 
 

         หากกล่าวถึงสายการผลิตภาคอุตสาหกรรม การจ้างเหมาบริษัทที่ให้บริการบรรจุสินค้าก็เป็นอีกเหตุผลที่ช่วยประหยัดเรื่องของแรงงานและต้นทุนในการผลิต เพราะบริษัทที่ให้บริการบรรจุสินค้าจะมีความพร้อมในเรื่องของสถานที่ บุคลากร มีมาตรฐานและความปลอดภัยในการบรรจุและจัดเก็บสินค้า รวมไปจนถึงขั้นตอนการขนส่งสินค้า ซึ่งบริษัท พีซีที บิสซิเนส จำกัด ให้บริการบรรจุสินค้าและขนส่งสินค้าด้วยทีมงานมืออาชีพที่ถูกคัดสรรและฝึกอบรมมาเป็นอย่างดี
ทำไมต้องเลือกเรา

         -  กระบวนการบรรจุสินค้าไปเป็นตามขั้นตอน และมีมาตรฐาน พนักงานมีความชำนาญในการบรรจุสินค้าเป็นอย่างดี
         -  มีระบบการควบคุมงานและตรวจสอบผลงานที่บรรจุให้ได้จำนวนตามที่ตกลงกันไว้
         -  ขั้นตอนในการขนย้ายเป็นไปอย่างมีมาตรฐานและประสิทธิภาพ ไม่เกิดความเสียหายกับตัวสินค้า
         -  ไม่ต้องเสียเวลาหา Supplier เพราะ PCT Business เราให้บริการบรรจุสินค้าและส่งสินค้า แบบ One Stop Service
         -  มีการรับประกันในเรื่องของความเสียหายของสินค้าระหว่างดำเนินการจนสิ้นสุดกระบวนการ

 

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท พีซีที บิสซิเนส จำกัด
pct.brandexdirectory.com
www.pct-business.com
www.รับเหมาแรงงานไทย.com

Admin